20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «تعیین علامت و نامعادله»

ریاضی دهم تعیین علامت و نامعادله ویدئو 18: 08 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

10,880 تومان
ریاضی 1 جلسه 14
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «تعیین علامت»

ریاضی دهم تعیین علامت ویدئو 35: 56 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

8,960 تومان
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «نامعادلات قدرمطلقی»

ریاضی دهم نامعادلات قدر مطلقی ویدئو 25: 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

9,920 تومان
21%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «ضابطه و انواع توابع»

ریاضی دهم ضابطه و انواع توابع ویدئو 28 : 08 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

10,800 تومان
21%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «مفهوم تابع؛ دامنه و برد»

ریاضی دهم مفهوم تابع؛ دامنه و برد ویدئو 53 : 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

9,200 تومان
21%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل 7»

زیست دهم جمع بندی فصل 7 ویدئو 35 : 48 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

7,600 تومان
20%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «جانداران مؤثر در تغذیه گیاه، انتقال مواد در گیاهان»

زیست دهم جانداران مؤثر در تغذیه گیاه؛ انتقال مواد در گیاهان ویدئو 50 : 20 : 01 خصوصی این بخش…

12,800 تومان
21%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «تغذیه ی گیاهی»

زیست دهم تغذیه ی گیاهی ویدئو 27 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

10,800 تومان
20%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «فرآیند تشکیل ادرار»

زیست دهم فرآیند تشکیل ادرار ویدئو 16 : 11 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

11,360 تومان