20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه بیست و پنجم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (2)»

ریاضی 2 یازدهم جمع بندی نیمسال دوم (2) ویدئو 07 : 15 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

12,000 تومان
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (1)»

ریاضی 2 یازدهم جمع بندی نیمسال دوم (1) ویدئو 35 : 19 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

12,600 تومان
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «پیشامدهای مستقل»

ریاضی 2 یازدهم پیشامدهای مستقل ویدئو 23 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

9,900 تومان
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «معیارهای گرایش به مرکز و پراکندگی»

ریاضی 2 یازدهم معیارهای گرایش به مرکز و پراکندگی ویدئو 46 : 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

11,800 تومان
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «احتمال شرطی»

ریاضی 2 یازدهم احتمال شرطی ویدئو 59 : 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

11,500 تومان
21%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «پیوستگی»

ریاضی 2 یازدهم پیوستگی ویدئو 17 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

10,000 تومان
ریاضی 2 جلسه 15
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «تابع لگاریتم»

ریاضی 2 یازدهم تابع لگاریتم ویدئو 51 : 25 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

13,600 تومان
ریاضی 2 جلسه 14
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «توابع مثلثاتی و تابع و معادله نمایی»

ریاضی 2 یازدهم توابع مثلثاتی و تابع و معادله نمایی ویدئو 39 : 27 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

13,900 تومان
ریاضی 2 جلسه 16
20%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «ویژگی های لگاریتم و معادلات لگاریتمی»

ریاضی 2 یازدهم ویژگی های لگاریتم و معادلات لگاریتمی ویدئو 09 : 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

12,800 تومان