تست و نکته هندسه نهم، جلسه دهم، «مرور سطح و حجم 3»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه دهم مرور سطح و حجم 3 (قسمت اول) ویدئو 40 : 43 خصوصی مرور سطح و حجم 3 (قسمت…
4
19,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه نهم، «مرور سطح و حجم 2»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه نهم مرور سطح و حجم 2 (قسمت اول) ویدئو 10 : 44 خصوصی مرور سطح و حجم 2 (قسمت…
6
20,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه هشتم، «مرور سطح و حجم 1»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه هشتم مرور سطح و حجم 1 (قسمت اول) ویدئو 15 : 37 خصوصی مرور سطح و حجم 1 (قسمت…
7
17,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه هفتم، «سطح و حجم»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفتم سطح و حجم (قسمت اول) ویدئو 18 : 49 خصوصی سطح و حجم (قسمت دوم) ویدئو 30 :…
10
19,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه ششم، «مرور فصل سوم: تشابه و همنهشتی»

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان
جلسه ششم مرور فصل سوم: تشابه و همنهشتی ویدئو 59 : 00 : 01 خصوصی
6
13,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه پنجم، «مرور هندسه هشتم»

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان
جلسه پنجم مرور هندسه هشتم ویدئو 51 : 55 خصوصی
5
12,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه هشتم، «هواکره»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفتم هوا کره ویدئو 47 : 27 : 01 خصوصی
19
19,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه هفتم، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه هفتم مرور ترم اول ویدئو 59 : 25 : 01 خصوصی
11
18,500 تومان