20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «راز موفقیت»

ادبیات نهم راز موفقیت ویدئو 10 : 06 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

10,500 تومان
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «هم زیستی بامام میهن»

ادبیات نهم هم زیستی با مام میهن ویدئو 28 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

11,040 تومان
ادبیات 9 جلسه 12
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «آداب زندگی»

ادبیات نهم آداب زندگی ویدئو 36 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

9,760 تومان
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «پرتو امید»

ادبیات نهم پرتو امید ویدئو 18 : 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

8,800 تومان
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «آرشی دیگر»

ادبیات نهم آرشی دیگر ویدئو 25 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

9,900 تومان
20%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «خط و معادله ی خطی (1)»

ریاضی نهم خط و معادله ی خطی (1) ویدئو 22 : 56: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

8,960 تومان
20%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «تجزیه ونامعادله»

ریاضی نهم تجزیه ونامعادله ویدئو 32 : 54: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

8,640 تومان
ریاضی 9 جلسه 12
20%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «اتحادها (1)»

ریاضی نهم اتحادها (قسمت اول) ویدئو 14 : 56 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

8,960 تومان
ریاضی 9 جلسه 13
20%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «اتحادها (2)»

ریاضی نهم اتحادها (قسمت دوم) ویدئو 49 : 00 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

9,600 تومان