تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه پانزدهم، «مثلثات»

بدون امتیاز 0 رای
23,500 تومان
جلسه پانزدهم رادیان ویدئو 31 : 38 خصوصی نسبت های مثلثاتی برخی زوایا ویدئو 55 : 09 : 01 خصوصی
1
23,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه چهاردهم، «ویژگی های لگاریتم»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه چهاردهم ویژگی های لگاریتم (قسمت اول) ویدئو 38 : 37 خصوصی ویژگی های لگاریتم (قسمت دوم) ویدئو 38 :…
2
15,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه سیزدهم، «توابع نمایی و لگاریتمی»

بدون امتیاز 0 رای
24,500 تومان
جلسه سیزدهم توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول) ویدئو 51 : 04 : 01 خصوصی توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت…
1
24,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه دوازدهم، «اعمال جبری روی توابع و انتقال توابع»

بدون امتیاز 0 رای
22,500 تومان
جلسه دوازدهم اعمال جبری روی توابع و انتقال توابع» (قسمت اول) ویدئو 59 : 51 خصوصی اعمال جبری روی توابع…
0
22,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه یازدهم، «ترکیب توابع»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه یازدهم ترکیب توابع (قسمت اول) ویدئو 39 : 51 خصوصی ترکیب توابع (قسمت دوم) ویدئو 09 : 39 خصوصی
1
19,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه دهم، «توابع یک به یک و وارون تابع»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه دهم توابع یک به یک و وارون تابع (قسمت اول) ویدئو 01 : 54 خصوصی توابع یک به یک…
0
20,000 تومان