تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه سیزدهم، «سرعت واکنش»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه سیزدهم سرعت واکنش ویدئو 53 : 25 : 01 خصوصی
6
18,500 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه دوازدهم، «آنتالپی واکنش»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه دوازدهم آنتالپی واکنش ویدئو 06 : 18 : 01 خصوصی
5
17,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه یازدهم، «گروه های عاملی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه یازدهم گروه های عاملی ویدئو 06 : 18 : 01 خصوصی
6
17,000 تومان