تست و نکته فیزیک دهم، جلسه بیستم، «تکمیل مباحث فصل چهارم»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه بیستم تکمیل مباحث فصل چهارم (قسمت اول) ویدئو 37 : 45 خصوصی تکمیل مباحث فصل چهارم (قسمت دوم) ویدئو…
8
14,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه نوزدهم، «قانون عمومی گازهای کامل»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه نوزدهم قانون عمومی گازهای کامل (قسمت اول) ویدئو 03 : 35 خصوصی قانون عمومی گازهای کامل (قسمت دوم) ویدئو…
10
18,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه هجدهم، «نکات نقطه ی جوش و ذوب»

بدون امتیاز 0 رای
20,500 تومان
جلسه هجدهم نکات نقطه ی جوش و ذوب (قسمت اول) ویدئو 21 : 44 خصوصی نکات نقطه ی جوش و…
10
20,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه هفدهم، «گرما و تغییر حالت»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه هفدهم گرما و تغییر حالت (قسمت اول) ویدئو 11 : 47 خصوصی گرما و تغییر حالت (قسمت دوم) ویدئو…
12
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه شانزدهم، «تغییر دما»

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه شانزدهم تغییر دما (قسمت اول) ویدئو 55 : 57 خصوصی تغییر دما (قسمت دوم) ویدئو 44 : 48 خصوصی
14
23,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه پانزدهم، «انبساط ظاهری مایع»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
جلسه پانزدهم آانبساط ظاهری مایع (قسمت اول) ویدئو 08 : 59 خصوصی انبساط ظاهری مایع (قسمت دوم) ویدئو 15 :…
13
25,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه چهاردهم، «آثار گرما»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه چهاردهم آثار گرما (قسمت اول) ویدئو 29 : 55 خصوصی آثار گرما (قسمت دوم) ویدئو 14 : 37 خصوصی
15
20,000 تومان