20%
تخفیف

ریاضی 3، فصل دوم، «مثلثات»

فصل های شامل مثلثات همیشه برای خیلی از شماها سخت و غیرقابل فهم به نظر میومده؛ اما بهتون این نویدو…

34,800 تومان
20%
تخفیف

ریاضی 3، فصل سوم، «حد بینهایت و حد در بینهایت»

فصل های شامل مثلثات همیشه برای خیلی از شماها سخت و غیرقابل فهم به نظر میومده؛ اما بهتون این نویدو…

37,200 تومان
20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل پنجم ، «از ماده به انرژی»

گفتار اول (تامین انرژی) ATP رایگان 52 : 11 پیش نمایش گلیکولیز (قند کافت) ویدئو 48 : 15 خصوصی این…

18,400 تومان
20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل چهارم ، «تغییر در اطلاعات وراثتی»

گفتار اول (تغییر در ماده ی وراثتی جانداران) جهش و انواع آن (جهش کوچک) رایگان 13 : 25 پیش نمایش…

22,000 تومان
20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل سوم ، «انتقال اطلاعات در نسل ها»

گفتار 1 (مفاهیم پایه) گروه خونی رایگان 22 : 16 پیش نمایش گروه خونی و بارزیت ناقص ویدئو 26 :…

12,000 تومان