فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «الکترو استاتیک، بار الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیزیک 2 یازدهم الکترو استاتیک، بار الکتریکی ویدئو 12 : 04 : 01 پیش نمایش

رایگان!
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و پنجم کلاس آنلاین؛ «القاگر، جریان متناوب و مبدل های الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم القاگر، جریان متناوب و مبدل های الکتریکی ویدئو 45 : 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین؛ «قانون القای فارادی و قانون لنز»

5.00 1 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم قانون القای فارادی و قانون لنز ویدئو 07 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «میدان مغناطیسی سیملوله»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم میدان مغناطیسی سیملوله ویدئو 24 : 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «مواد مغناطیسی، شار و تغییر شار»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم مواد مغناطیسی، شار و تغییر شار ویدئو 19 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و ششم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم جمع بندی نیمسال دوم (1) ویدئو 59 : 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و هفتم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم جمع بندی نیمسال دوم (2) ویدئو 51 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «میدان مغناطیسی پیچه مسطح»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم میدان مغناطیسی پیچه مسطح ویدئو 28 : 50 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «آثار مغناطیسی سیم راست حامل جریان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم آثار مغناطیسی سیم راست حامل جریان ویدئو 35 : 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان