50%
تخفیف

فیزیک دهم تجربی؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم جمع بندی نیمسال دوم ویدئو 54 : 00 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم تجربی؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم جمع بندی نیمسال دوم ویدئو 18 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم ریاضی؛ جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم جمع بندی نیمسال دوم (2) ویدئو 54 : 00 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم ریاضی؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «ترمودینامیک (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم ترمودینامیک (2) ویدئو 34 : 27 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم ریاضی؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم جمع بندی نیمسال دوم (1) ویدئو 18 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم ریاضی؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «ترمودینامیک (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم ترمودینامیک (1) ویدئو 42 : 42 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «معادله حالت گاز کامل»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم معادله حالت گاز کامل ویدئو 09 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «انرژی درونی _ توان وبازده»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم انرژی درونی _توان وبازده ویدئو 59: 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
فیزیک 1 جلسه 14
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «مسائل قانون پایستگی انرژی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم قانون پایستگی انرژی ویدئو 15: 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان