تست و نکته فیزیک دهم، جلسه سیزدهم، «دما و دماسنجی»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه سیزدهم دما و دماسنجی (قسمت اول) ویدئو 28 : 54 خصوصی دما و دماسنجی (قسمت دوم) ویدئو 10 :…
14
19,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه دوازدهم، «توان و بازده درصدی»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه دوازدهم توان و بازده درصدی (قسمت اول) ویدئو 26 : 46 خصوصی توان و بازده درصدی (قسمت دوم) ویدئو…
11
18,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه یازدهم، «قانون پایستگی انرژی»

بدون امتیاز 0 رای
23,500 تومان
جلسه یازدهم قانون پایستگی انرژی (قسمت اول) ویدئو 57 : 00 : 01 خصوصی قانون پایستگی انرژی (قسمت دوم) ویدئو…
14
23,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه دهم، «قضیه کار و انرژی و پایستگی انرژی»

بدون امتیاز 0 رای
20,500 تومان
جلسه دهم قضیه کار و انرژی ویدئو 56 : 53 خصوصی قضیه پایستگی انرژی ویدئو 16 : 40 خصوصی
19
20,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه نهم، «کار کل و تغییرات انرژی جنبشی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه نهم کار کل و تغییرات انرژی جنبشی (قسمت اول) ویدئو 21 : 46 خصوصی کار کل و تغییرات انرژی…
21
22,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه هشتم، «کار و انرژی»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هشتم کار و انرژی (قسمت اول) ویدئو 04 : 38 خصوصی کار و انرژی (قسمت دوم) ویدئو 03 :…
30
19,000 تومان