تست و نکته هندسه دهم، جلسه هجدهم، «سطح مقطع و دوران»

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
جلسه هجدهم سطح مقطع و دوران ویدئو 01 : 46 خصوصی
3
10,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه هفدهم، «تفکر تجسمی»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه هفدهم تفکر تجسمی ویدئو 42 : 57 خصوصی
3
12,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه شانزدهم، «مساحت چهارضلعی ها»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه شانزدهم مساحت چهارضلعی ها ویدئو 49 : 53 خصوصی
8
11,500 تومان