تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه نوزدهم، «مرور فصل 3»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه نوزدهم مرور فصل 3 ویدئو 22 : 40 خصوصی
0
9,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه هجدهم، «مرور فصل 2»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه هجدهم مرور فصل 2 ویدئو 43 : 41 خصوصی
3
9,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه هفدهم، «مرور فصل 1»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه هفدهم مرور فصل 1 ویدئو 07 : 42 خصوصی
2
9,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه شانزدهم، «تکمیل مباحث فصل سوم»

بدون امتیاز 0 رای
11,000 تومان
جلسه شانزدهم تکمیل مباحث فصل سوم ویدئو 32 : 52 خصوصی
6
11,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه پانزدهم، «پلیمرها»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه پانزدهم پلیمرها ویدئو 5 0 09 : 01 خصوصی
7
15,000 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه دهم، «حل تست های فصل 1 ، 2 و 3»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه دهم حل تست های فصل 1 ، 2 و 3 (قسمت اول) ویدئو 30 : 39 خصوصی حل تست…
18
18,500 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه نهم، «ادامه ی هیدروکربن ها و پلیمرها»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه نهم ادامه ی هیدروکربن ها و پلیمرها (قسمت اول) ویدئو 46 : 47 خصوصی ادامه ی هیدروکربن ها و…
34
19,000 تومان