50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «چند ضلعی ها و ویژگی چهار ضلعی (تست و نکته)»

هندسه دهم چند ضلعی ها و ویژگی چهار ضلعی (تست و نکته) ویدئو 05: 06 : 01 خصوصی این بخش…

5,000 تومان
هندسه 1 جلسه 14
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «چند ضلعی ها و ویژگی ها (سطح کتاب)»

هندسه دهم چند ضلعی ها ویژگی ها و چهار ضلعی های مهم ویدئو 42: 08 : 01 خصوصی این بخش…

5,000 تومان