تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه هجدهم، «مرور و جمع بندی نکات»

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
جلسه هجدهم مرور و جمع بندی نکات ویدئو 39 : 47 خصوصی
0
10,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه دهم، «مرور سطح و حجم 3»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه دهم مرور سطح و حجم 3 (قسمت اول) ویدئو 40 : 43 خصوصی مرور سطح و حجم 3 (قسمت…
4
19,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه هفدهم، «مرور فصل سوم»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه هفدهم مرور فصل سوم ویدئو 09 : 43 خصوصی
0
9,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه نهم، «مرور سطح و حجم 2»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه نهم مرور سطح و حجم 2 (قسمت اول) ویدئو 10 : 44 خصوصی مرور سطح و حجم 2 (قسمت…
6
20,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه شانزدهم، «مرور تبدیلات هندسی»

بدون امتیاز 0 رای
7,000 تومان
جلسه شانزدهم مرور تبدیلات هندسی ویدئو 52 : 33 خصوصی
0
7,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه هشتم، «مرور سطح و حجم 1»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه هشتم مرور سطح و حجم 1 (قسمت اول) ویدئو 15 : 37 خصوصی مرور سطح و حجم 1 (قسمت…
7
17,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه شانزدهم، «مساحت چهارضلعی ها»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه شانزدهم مساحت چهارضلعی ها ویدئو 49 : 53 خصوصی
5
11,500 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه هفتم، «سطح و حجم»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفتم سطح و حجم (قسمت اول) ویدئو 18 : 49 خصوصی سطح و حجم (قسمت دوم) ویدئو 30 :…
10
19,000 تومان