50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «قضیه هرون (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه هرون (تست و نکته) ویدئو 36 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «قضیه هرون (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه هرون (سطح کتاب) ویدئو 26 : 48 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «قضیه نیمسازهای داخلی (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه نیمسازهای داخلی (تست و نکته) ویدئو 29 : 53 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
هندسه 2 جلسه 15
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «کاربرد تبدیل ها (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم کاربرد تبدیل ها (تست و نکته) ویدئو 04 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
هندسه 2 جلسه 14
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «کاربرد تبدیل ها (سطح کتاب)»

5.00 1 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم کاربرد تبدیل ها (سطح کتاب) ویدئو 26 : 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
هندسه 2 جلسه 16
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «قضیه سینوس ها (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه سینوس ها ویدئو 25 : 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «قضیه نیمسازهای داخلی (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه نیمسازهای داخلی (سطح کتاب) ویدئو 29 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «قضیه سینوس و کسینوس ها (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه سینوس و کسینوس ویدئو 03 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «قضیه کسینوس ها (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه کسینوس ها ویدئو 27 : 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان