هندسه دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «تدریس ترسیم های هندسی»

هندسه دهم (سطح کتاب) ترسیم های هندسی ویدئو 31 : 03 : 01 پیش نمایش

رایگان!