جلسه سیزدهم حسابان 1
50%
تخفیف

حسابان 1 یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

حسابان 1 یازدهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 41 : 37 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه دوم زبان نهم
20%
تخفیف

زبان نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

5.00 1 رای
9,280 تومان

زبان نهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 05: 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

9,280 تومان
جلسه چهاردهم زیست 2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 56: 30 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه 10 شیمی 9
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 02: 57: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه دوم عربی نهم
20%
تخفیف

عربی نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
6,720 تومان

عربی نهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 52: 42 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

6,720 تومان
جلسه چهاردهم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم نیروی محرکه مولد،انرژی وتوان الکتریکی ویدئو 14 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه چهارم فیزیک نهم
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 05: 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه سیزدهم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 53: 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان