تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه نوزدهم، «مرور فصل 3»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه نوزدهم مرور فصل 3 ویدئو 22 : 40 خصوصی
3
9,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه هجدهم، «مرور فصل 2»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه هجدهم مرور فصل 2 ویدئو 43 : 41 خصوصی
5
9,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه هفدهم، «مرور فصل 1»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه هفدهم مرور فصل 1 ویدئو 07 : 42 خصوصی
4
9,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه شانزدهم، «تکمیل مباحث فصل سوم»

بدون امتیاز 0 رای
11,000 تومان
جلسه شانزدهم تکمیل مباحث فصل سوم ویدئو 32 : 52 خصوصی
10
11,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه پانزدهم، «پلیمرها»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه پانزدهم پلیمرها ویدئو 5 0 09 : 01 خصوصی
11
15,000 تومان