زیست شناسی 3، فصل هفتم ، «فناوری های نوین زیستی»

گفتار اول (زیست فناوری . مهندسی ژنتیک) مقدمات زیست فناوری رایگان 45: 05 پیش نمایش مراحل مهندسی ژنتیک ویدئو 59:…

13,600 تومان