شیمی 2 یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «جدول تناوبی و واکنش پذیری»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

شیمی 2 یازدهم جدول تناوبی و واکنش پذیری ویدئو 32 : 05 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه پنجم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «استوکیومتری (بازده درصدی واکنش)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم استوکیومتری (بازده درصدی واکنش) ویدئو 07 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه چهارم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «استوکیومتری و درصد خلوص»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم استوکیومتری (درصد خلوص) ویدئو 00 : 08 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه دوم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی و یون سازی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم واکنش نویسی و یون سازی ویدئو 21 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه سوم شیمی 2
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی و استوکیومتری دهم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم واکنش نویسی و استوکیومتری دهم ویدئو 08 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «چرخه مواد، آلکان، آلکن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم چرخه مواد، آلکان، آلکن ویدئو 06 : 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «ساختار لوویس (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم ساختار لوویس ویدئو 07 : 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه 12 شیمی 9
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «ساختار لویس یگانه و دوگانه»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی نهم نامگذاری ترکیبات ویدئو 24 : 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
شیمی 9 جلسه 13
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «ساختار لوویس (2)»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی نهم ساختار لوویس ویدئو 07 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان