50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی تست و نکته»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم جمع بندی تست و نکته ویدئو 03 : 45 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل سوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم جمع بندی فصل سوم ویدئو 29 : 40 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم جمع بندی فصل دوم ویدئو 14 : 44 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
شیمی 2 جلسه 15
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «سرعت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم سرعت ویدئو 49 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
شیمی 2 جلسه 14
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «قانون هس»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم قانون هس ویدئو 10 : 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
شیمی 2 جلسه 16
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «سرعت و عوامل موثر برسرعت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم سرعت و عوامل موثر بر سرعت ویدئو 06 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم جمع بندی فصل اول ویدئو 53 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «استر،آمین و آمید»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم استر،آمین و آمید ویدئو 11 : 51 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «پلیمرها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم پلیمرها ویدئو 56 :58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان