تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 00 : 47 خصوصی حل نمونه سوالات…
3
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه بیست و یکم، «جمع بندی القای الکترومغناطیس»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه بیست و یکم جمع بندی القای الکترومغناطیس (قسمت اول) ویدئو 49 : 50 خصوصی جمع بندی القای الکترومغناطیس (قسمت…
6
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه بیستم، «القای الکترومغناطیس فارادی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه بیستم القای الکترومغناطیس فارادی (قسمت اول) ویدئو 27 : 49 خصوصی القای الکترومغناطیس فارادی (قسمت دوم) ویدئو 38 :…
7
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه نوزدهم، «سیملوله»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه نوزدهم سیملوله (قسمت اول) ویدئو 48 : 37 خصوصی سیملوله (قسمت دوم) ویدئو 28 : 46 خصوصی
6
18,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه هجدهم، «نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هجدهم نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان (قسمت اول) ویدئو 25 : 37 خصوصی نیروی مغناطیسی وارد بر…
5
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه هفدهم، «حل مسائل قانون دست راست»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفدهم حل مسائل قانون دست راست (قسمت اول) ویدئو 31 : 58 خصوصی حل مسائل قانون دست راست (قسمت…
5
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه شانزدهم، «قانون دست راست»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه شانزدهم قانون دست راست (قسمت اول) ویدئو 35 : 52 خصوصی قانون دست راست (قسمت دوم) ویدئو 49 :…
8
18,500 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه پانزدهم، «مغناطیس»

بدون امتیاز 0 رای
27,000 تومان
جلسه پانزدهم مغناطیس (قسمت اول) ویدئو 46 : 57 خصوصی مغناطیس (قسمت دوم) ویدئو 31 : 08 : 01 خصوصی
10
27,000 تومان