تست و نکته ریاضی نهم، جلسه چهاردهم، «مرور مباحث تکمیلی فصل ششم»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه چهاردهم مرور مباحث تکمیلی فصل ششم (قسمت اول) ویدئو 07 : 36 خصوصی مرور مباحث تکمیلی فصل ششم (قسمت…
20
18,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه سیزدهم، «مرور بردار و مختصات 2»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه سیزدهم مرور بردار و مختصات (قسمت اول) ویدئو 24 : 51 خصوصی مرور بردار و مختصات (قسمت دوم) ویدئو…
26
19,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه دوازدهم، «مرور بردار و مختصات»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه دوازدهم مرور بردار و مختصات (قسمت اول) ویدئو 15 : 49 خصوصی مرور بردار و مختصات (قسمت دوم) ویدئو…
26
21,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه یازدهم، «خطوط موازی با محورها»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه یازدهم خطوط موازی با محورها (قسمت اول) ویدئو 59 : 55 خصوصی خطوط موازی با محورها (قسمت دوم) ویدئو…
32
19,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه دهم، «معادله ی خط»

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه دهم معادله ی خط (قسمت اول) ویدئو 54 : 47 خصوصی معادله ی خط (قسمت دوم) ویدئو 32 :…
33
23,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه نهم، «دستگاه های معادلات»

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه نهم دستگاه های معادلات (قسمت اول) ویدئو 45 : 49 خصوصی دستگاه های معادلات (قسمت دوم) ویدئو 33 :…
39
23,000 تومان