20%
تخفیف

ریاضی 3، فصل سوم، «حد بینهایت و حد در بینهایت»

فصل های شامل مثلثات همیشه برای خیلی از شماها سخت و غیرقابل فهم به نظر میومده؛ اما بهتون این نویدو…

37,200 تومان