تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه چهاردهم، «روابط مساحت و ارتفاع»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه چهاردهم روابط مساحت و ارتفاع ویدئو 27 : 54 خصوصی
0
11,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه سیزدهم، «قضیه ی نیمسازها»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه سیزدهم قضیه ی نیمسازها ویدئو 54 : 58 خصوصی
1
12,500 تومان