فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «الکترو استاتیک، بار الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیزیک 2 یازدهم الکترو استاتیک، بار الکتریکی ویدئو 12 : 04 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه پنجم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «میدان الکتریکی صفر»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم میدان الکتریکی صفر ویدئو 49 : 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه چهاردهم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم نیروی محرکه مولد،انرژی وتوان الکتریکی ویدئو 14 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه چهارم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «میدان الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم میدان الکتریکی ویدئو 31 : 19 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه دهم فیزیک2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «خازن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم خازن ویدئو 54 : 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه دوازدهم فیزیک2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «مدارهای الکتریکی ، مقاومت و عوامل موثر در مقاومت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم مدارهای الکتریکی ، مقاومت و عوامل موثر در مقاومت ویدئو 48 : 20 : 01 خصوصی این…

5,000 تومان
جلسه دوم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «الکتروسکوپ و قانون کولن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم الکتروسکوپ و قانون کولن ویدئو 21 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه سوم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «حل مسائل و نکات قانون کولن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم حل مسائل و نکات قانون کولن ویدئو 12 : 50 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه سیزدهم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «مدارهای الکتریکی ، مقاومت و عوامل موثر در مقاومت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم نیروی محرکه مولد،انرژی وتوان الکتریکی ویدئو 14 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان