20%
تخفیف

فیزیک دهم تجربی؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (2)»

فیزیک دهم جمع بندی نیمسال دوم ویدئو 54 : 00 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

9,600 تومان
20%
تخفیف

فیزیک دهم تجربی؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم»

فیزیک دهم جمع بندی نیمسال دوم ویدئو 18 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

10,200 تومان
20%
تخفیف

فیزیک دهم ریاضی؛ جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (2)»

فیزیک دهم جمع بندی نیمسال دوم (2) ویدئو 54 : 00 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

9,600 تومان
20%
تخفیف

فیزیک دهم ریاضی؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «ترمودینامیک (2)»

فیزیک دهم ترمودینامیک (2) ویدئو 34 : 27 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

13,900 تومان
20%
تخفیف

فیزیک دهم ریاضی؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (1)»

فیزیک دهم جمع بندی نیمسال دوم (1) ویدئو 18 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

10,200 تومان
20%
تخفیف

فیزیک دهم ریاضی؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «ترمودینامیک (1)»

فیزیک دهم ترمودینامیک (1) ویدئو 42 : 42 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

16,600 تومان
20%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «معادله حالت گاز کامل»

فیزیک دهم معادله حالت گاز کامل ویدئو 09 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

11,200 تومان
20%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «تغییر حالت»

فیزیک دهم تغییر حالت (قسمت اول) ویدئو 06 : 40 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

24,100 تومان
20%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «توان گرمایی، بازده و دمای تعادل»

فیزیک دهم توان گرمایی، بازده و دمای تعادل ویدئو 14 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

11,300 تومان