فیزیک دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «اندازه گیری»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیزیک دهم اندازه گیری و مفاهیم آن ویدئو 52 : 19 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه پنجم فیزیک 1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «فشار مایعات و فشار کل»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم فشار مایعات و فشار کل ویدئو 01 : 29 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه چهارم فیزیک 1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «تعریف فشار؛ فشار جامدات»

5.00 1 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم تعریف فشار؛ فشار جامدات ویدئو 06 : 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه دهم فیزیک1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «کار و انرژی و کار نیروی وزن »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم کار و انرژی و کار نیروی وزن ویدئو 13: 22: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «چگالی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم چگالی ویدئو 05 : 19 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
جلسه سوم فیزیک 1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «ویژگی های ماده»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم ویژگی های ماده؛ نیرو های بین مولکولی؛ موئینگی ویدئو 21 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
جلسه ششم فیزیک1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «مسائل تکمیلی فشار مایعات وفشارکل مشترک»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم مسائل تکمیلی فشار مایعات و فشار کل مشترک ویدئو 57: 25 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «اصل ارشمیدوس و برنولی »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم اصل ارشمیدوس و برنولی ویدئو 51: 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه هشتم فیزیک1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال (قسمت دوم) ویدئو 19: 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان