تست و نکته عربی یازدهم، جلسه سوم، «مضارع مجزوم»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه سوم مضارع مجزوم ویدئو 02 : 20 : 01 خصوصی
0
17,500 تومان

تست و نکته عربی دهم، جلسه سوم، «جار و مجرور»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه سوم جار و مجرور (قسمت اول) ویدئو 24 : 47 خصوصی جار و مجرور (قسمت دوم) ویدئو 27 :…
5
20,000 تومان

تست و نکته عربی دهم، جلسه دوم، «جمله ی فعلیه و اسمیه»

بدون امتیاز 0 رای
24,000 تومان
جلسه دوم جمله ی فعلیه و اسمیه (قسمت اول) ویدئو 49 : 01 : 01 خصوصی جمله ی فعلیه و…
5
24,000 تومان

تست و نکته عربی یازدهم، جلسه دوم، «فعل منصوب»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه دوم فعل منصوب ویدئو 52 : 26 : 01 خصوصی
0
18,500 تومان

تست و نکته عربی یازدهم، جلسه اول، «جملات وصفیه»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه اول جملات وصفیه ویدئو 48 : 16 : 01 خصوصی
1
16,500 تومان

تست و نکته عربی دهم، جلسه اول، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
26,000 تومان
جلسه اول مرور ترم اول ویدئو 11 : 00 : 02 خصوصی
16
26,000 تومان