زیست 2 یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «تولید پیام عصبی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

زیست 2 یازدهم تولید پیام عصبی ویدئو 49 : 09 : 01 پیش نمایش

رایگان!
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه بیست و پنجم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم جمع بندی نیمسال دوم ویدئو 09 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل های 8 و 9»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم جمع بندی فصل های 8 و 9 ویدئو 10 : 41 : 00 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «تولید مثل جنسی در نهان دانگان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم تولید مثل جنسی در نهان دانگان ویدئو 22 : 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «تنظیم کننده های رشد در گیاهان؛ پاسخ محیط»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم تنظیم کننده های رشد در گیاهان؛ پاسخ محیط ویدئو 28 : 07 : 01 خصوصی این بخش…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «تولید مثل غیر جنسی در نهان دانگان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم تولید مثل غیرجنسی در نهان دانگان ویدئو 02 : 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «تولید مثل در جانداران»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم تولید مثل در جانداران ویدئو 58 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه پنجم زیست 2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «ساختار کره ی چشم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم ساختار کره ی چشم ویدئو 47: 08 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه چهاردهم زیست 2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 56: 30 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان