شیمی دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «نماد شیمیایی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

شیمی دهم نماد شیمیایی ویدئو 54 : 05 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه پنجم شیمی 1
20%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «نور»

بدون امتیاز 0 رای
11,840 تومان

شیمی دهم نور ویدئو 29 : 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

11,840 تومان
جلسه چهارم شیمی 1
20%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «استوکیومتری»

بدون امتیاز 0 رای
12,100 تومان

شیمی دهم استوکیومتری ویدئو 57 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

12,100 تومان
جلسه دهم شیمی1
20%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «هوا کره و اتمسفر و تقطیر جزء به جزء هوا»

بدون امتیاز 0 رای
11,200 تومان

شیمی دهم هواکره و اتمسفر و تقطیر جزء به جزء هوا ویدئو 21 : 10 : 01 خصوصی این بخش…

11,200 تومان
جلسه دوم شیمی 1
20%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «مواد پرتوزا، نیمه عمر»

بدون امتیاز 0 رای
10,200 تومان

شیمی دهم مواد پرتوزا، نیمه عمر ویدئو 42 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

10,200 تومان
جلسه سوم شیمی 1
21%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «مقدمه ای بر استیوکیومتری، جرم اتمی میانگین»

بدون امتیاز 0 رای
8,900 تومان

شیمی دهم مقدمه ای بر استیوکیومتری، جرم اتمی میانگین ویدئو 54 : 56 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

8,900 تومان
جلسه ششم شیمی1
20%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی»

بدون امتیاز 0 رای
12,160 تومان

شیمی دهم آرایش الکترونی ویدئو 31 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

12,160 تومان
جلسه نهم شیمی1
20%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «واکنش نویسی»

بدون امتیاز 0 رای
11,840 تومان

شیمی دهم واکنش نویسی ویدئو 17: 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

11,840 تومان
جلسه هشتم شیمی1
20%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «مرور کل فصل یک»

بدون امتیاز 0 رای
11,840 تومان

شیمی دهم مرور کل فصل یک ویدئو 17: 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

11,840 تومان