20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل پنجم ، «از ماده به انرژی»

بدون امتیاز 0 رای
18,400 تومان

گفتار اول (تامین انرژی) ATP رایگان 52 : 11 پیش نمایش گلیکولیز (قند کافت) ویدئو 48 : 15 خصوصی این…

18,400 تومان
20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل چهارم ، «تغییر در اطلاعات وراثتی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان

گفتار اول (تغییر در ماده ی وراثتی جانداران) جهش و انواع آن (جهش کوچک) رایگان 13 : 25 پیش نمایش…

22,000 تومان
20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل سوم ، «انتقال اطلاعات در نسل ها»

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان

گفتار 1 (مفاهیم پایه) گروه خونی رایگان 22 : 16 پیش نمایش گروه خونی و بارزیت ناقص ویدئو 26 :…

12,000 تومان
20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل ششم ، «از انرژی به ماده»

بدون امتیاز 0 رای
19,200 تومان

گفتار اول (فتوسنتز) ساختاربرگ و سبزدیسه رایگان 33 : 17 پیش نمایش فتوسیستم ویدئو 44 : 13 خصوصی این بخش…

19,200 تومان

زیست شناسی 3، فصل هفتم ، «فناوری های نوین زیستی»

بدون امتیاز 0 رای
13,600 تومان

گفتار اول (زیست فناوری . مهندسی ژنتیک) مقدمات زیست فناوری رایگان 45: 05 پیش نمایش مراحل مهندسی ژنتیک ویدئو 59:…

13,600 تومان