تست و نکته هندسه دهم، جلسه بیستم، «حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه بیستم حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه ویدئو 36 : 59 خصوصی
5
12,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیست و سوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 3»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه بیست و سوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 3 (قسمت اول) ویدئو 52 : 41 خصوصی حل نمونه…
7
15,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 16 : 52 خصوصی حل نمونه سوالات…
8
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 2»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 2 (قسمت اول) ویدئو 44 : 41 خصوصی حل نمونه…
6
21,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه بیست و یکم، «مرور و جمع بندی»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
جلسه بیست و یکم مرور و جمع بندی (قسمت اول) ویدئو 20 : 00 : 01 خصوصی مرور و جمع…
1
25,000 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه نهم

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
جلسه نهم تست و نکته ویدئو 14 : 13 : 01 خصوصی
2
16,000 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه دهم، «مرور و جمع بندی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه دهم مرور و جمع بندی ویدئو 25 : 34 : 01 خصوصی
0
20,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه هجدهم، «مرور و جمع بندی نکات»

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
جلسه هجدهم مرور و جمع بندی نکات ویدئو 39 : 47 خصوصی
0
10,000 تومان