50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و پنجم کلاس آنلاین؛ «مجموعه ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم مجموعه ها ویدئو 02 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی عبارات جبری گویا»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی عبارات جبری گویا ویدئو 03 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و ششم کلاس آنلاین؛ «احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم احتمال ویدئو 41 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و هشتم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی نیمسال دوم (2) ویدئو 57 : 05 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و هفتم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی نیمسال دوم (1) ویدئو 19 : 49 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه 10 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «روابط بین توان ها (3)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم روابط بین توان ها (3) ویدئو 58 : 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه 9 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی نیمسال اول (2) ویدئو 15 : 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه 8 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی نیمسال اول (1) ویدئو 46 : 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه 7 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «روابط بین توان ها (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم روابط بین توان ها (قسمت دوم) ویدئو 07 : 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان