تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و نهم، «تست و نکته فصل هفتم»

بدون امتیاز 0 رای
4,500 تومان
جلسه بیست و نهم تست و نکته فصل هفتم ویدئو 26 : 19 خصوصی
10
4,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و هشتم، «انتقال مواد در گیاهان»

بدون امتیاز 0 رای
9,500 تومان
جلسه بیست و هشتم انتقال مواد در گیاهان ویدئو 06 : 43 خصوصی
13
9,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و هفتم، «جانداران موثر در تغذیه گیاهی»

بدون امتیاز 0 رای
4,000 تومان
جلسه بیست و هفتم جانداران موثر در تغذیه گیاهی ویدئو 20 : 18 خصوصی
14
4,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و ششم، «جذب و انتقال مواد در گیاهان»

بدون امتیاز 0 رای
4,500 تومان
جلسه بیست و ششم جذب و انتقال مواد در گیاهان ویدئو 19 : 19 خصوصی
14
4,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و پنجم، «تست و نکته فصل ششم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
جلسه بیست و پنجم تست و نکته فصل ششم ویدئو 12 : 24 خصوصی
10
5,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و چهارم، «ساختار گیاهان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
جلسه بیست و چهارم ساختار گیاهان ویدئو 59 : 24 خصوصی
13
5,000 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و سوم، «سامانه بافتی»

بدون امتیاز 0 رای
6,500 تومان
جلسه بیست و سوم سامانه بافتی ویدئو 51 : 29 خصوصی
14
6,500 تومان

تست و نکته زیست دهم، جلسه بیست و دوم، «از یاخته تا گیاه»

بدون امتیاز 0 رای
7,000 تومان
جلسه بیست و دوم از یاخته تا گیاه ویدئو 28 : 33 خصوصی
14
7,000 تومان