تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه پانزدهم، «مرور فصل دایره ها»

بدون امتیاز 0 رای
10,500 تومان
جلسه پانزدهم مرور فصل دایره ها ویدئو 26 : 48 خصوصی
0
10,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه چهاردهم، «روابط مساحت و ارتفاع»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه چهاردهم روابط مساحت و ارتفاع ویدئو 27 : 54 خصوصی
0
11,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه سیزدهم، «قضیه ی نیمسازها»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه سیزدهم قضیه ی نیمسازها ویدئو 54 : 58 خصوصی
1
12,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه دوازدهم، «قضیه ی کسینوس ها»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه دوازدهم قضیه ی کسینوس ها ویدئو 22 : 52 خصوصی
0
11,500 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه یازدهم، «روابط طولی و قضیه ی سینوس ها»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه یازدهم روابط طولی و قضیه ی سینوس ها ویدئو 52 : 15 : 01 خصوصی
1
16,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه یازدهم، «روابط طولی در مثلث قائم الزاویه»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه یازدهم روابط طولی در مثلث قائم الزاویه ویدئو 26 : 25 : 01 خصوصی
7
18,500 تومان