تست و نکته زیست یازدهم، جلسه پانزدهم، «سومین خط دفاعی بدن»

بدون امتیاز 0 رای
9,500 تومان
جلسه پانزدهم سومین خط دفاعی ویدئو 31 : 43 خصوصی
1
9,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه چهاردهم، «دومین خط دفاعی»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه چهاردهم دومین خط دفاعی ویدئو 08 : 57 خصوصی
1
12,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه سیزدهم، «نخستین خط دفاعی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان
جلسه سیزدهم نخستین خط دفاعی ویدئو 31 : 19 خصوصی
1
5,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه دوازدهم، «حل تست های فصل چهارم»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه دوازدهم حل تست های فصل چهارم ویدئو 39 : 35 خصوصی
1
8,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه یازدهم، «بررسی سایر غدد درون ریز بدن»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه یازدهم بررسی سایر غدد درون ریز بدن ویدئو 16 : 35 خصوصی
3
8,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه دهم، «غده های درون ریز بدن»

بدون امتیاز 0 رای
7,500 تومان
جلسه دهم غده های درون ریز بدن ویدئو 40 : 34 خصوصی
3
7,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه نهم

بدون امتیاز 0 رای
10,500 تومان
جلسه هشتم انواع یاخته های بافت ماهیچه ای ویدئو 17 : 41 خصوصی
5
10,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان
جلسه هشتم ماهیچه های اسکلتی ویدئو 19 : 55 خصوصی
4
12,000 تومان