تست و نکته ادبیات دهم، جلسه نهم

بدون امتیاز 0 رای
16,000 تومان
جلسه نهم تست و نکته ویدئو 14 : 13 : 01 خصوصی
2
16,000 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه دهم، «مرور و جمع بندی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه دهم مرور و جمع بندی ویدئو 25 : 34 : 01 خصوصی
0
20,000 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه نهم، «قرابت معنایی 3»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه نهم قرابت معنایی 3 ویدئو 51 : 27 : 01 خصوصی
0
19,000 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه هشتم تست و نکته ویدئو 32 : 16 : 01 خصوصی
3
16,500 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه هفتم

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفتم تست و نکته ویدئو 02 : 24 : 01 خصوصی
2
19,000 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه هشتم، «قرابت معنایی 2»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه هشتم قرابت معنایی 2 ویدئو 14 : 25 : 01 خصوصی
0
18,500 تومان

تست و نکته ادبیات دهم، جلسه ششم

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه ششم تست و نکته ویدئو 02 : 28 : 01 خصوصی
3
19,000 تومان

تست و نکته ادبیات یازدهم، جلسه هفتم، «قرابت معنایی»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفتم قرابت معنایی ویدئو 26 : 26 : 01 خصوصی
0
19,000 تومان