تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه هفدهم، «نسبت های مثلثاتی مجموع و تفاضل کمان ها»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه هفدهم نسبت های مثلثاتی مجموع و تفاضل کمان ها ویدئو 39 : 47 خصوصی نسبت های مثلثاتی مجموع و…
0
19,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه شانزدهم، «توابع مثلثاتی»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه شانزدهم توابع مثلثاتی ویدئو 14 : 44 خصوصی توابع مثلثاتی ویدئو 04 : 34 خصوصی
1
17,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه سیزدهم، «توابع مثلثاتی و تابع نمایی»

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
جلسه سیزدهم توابع مثلثاتی ویدئو 44 : 10 : 01 خصوصی توابع نمایی ویدئو 23 : 12 : 01 خصوصی
1
30,000 تومان