تست و نکته هندسه دهم، جلسه شانزدهم، «مساحت چهارضلعی ها»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه شانزدهم مساحت چهارضلعی ها ویدئو 49 : 53 خصوصی
8
11,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه پانزدهم، «مساحت ها در مثلث»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه پانزدهم مساحت ها در مثلث ویدئو 50 : 23 : 01 خصوصی
4
18,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه چهاردهم، «روابط مساحت و ارتفاع»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه چهاردهم روابط مساحت و ارتفاع ویدئو 27 : 54 خصوصی
0
11,500 تومان