فصل 2 فیزیک 3
20%
تخفیف

فیزیک 3، فصل دوم ، «دینامیک و حرکت دایره ای»

بدون امتیاز 0 رای
98,400 تومان

درس اول (قوانین حرکت نیوتن) قانون اول نیوتن رایگان 28:28 پیش نمایش قانون دوم نیوتن ویدئو 31:57 خصوصی این بخش…

98,400 تومان
فصل 2 فیزیک 3
20%
تخفیف

فیزیک 3، فصل دوم ، «دینامیک و حرکت دایره ای»

بدون امتیاز 0 رای
98,400 تومان

درس اول (قوانین حرکت نیوتن) قانون اول نیوتن رایگان 28:28 پیش نمایش قانون دوم نیوتن ویدئو 31:57 خصوصی این بخش…

98,400 تومان
20%
تخفیف

فیزیک 3، فصل سوم ، «نوسان و موج»

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

درس اول (نوسان دوره ای) دوره تناوب، بسامد، بسامد زاویه ای رایگان 19:12 پیش نمایش درس دوم (حرکت هماهنگ ساده)…

99,000 تومان