تست و نکته هندسه دهم، جلسه بیستم، «حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه بیستم حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه ویدئو 36 : 59 خصوصی
6
12,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه نوزدهم، «مرور و جمع بندی نکات»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه نوزدهم مرور و جمع بندی نکات ویدئو 37 : 57 خصوصی
6
12,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه هجدهم، «سطح مقطع و دوران»

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
جلسه هجدهم سطح مقطع و دوران ویدئو 01 : 46 خصوصی
3
10,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه شانزدهم، «مرور تبدیلات هندسی»

بدون امتیاز 0 رای
7,000 تومان
جلسه شانزدهم مرور تبدیلات هندسی ویدئو 52 : 33 خصوصی
0
7,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه دهم، «تجانس»

بدون امتیاز 0 رای
14,000 تومان
جلسه دهم تجانس ویدئو 59 : 04 : 01 خصوصی
2
14,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه نهم، «تبدیلات هندسی؛انتقال و دوران»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه نهم تبدیلات هندسی؛ انتقال و دوران ویدئو 06 : 10 : 01 خصوصی
0
15,000 تومان