تست و نکته زیست یازدهم، جلسه سی ام، «فصل نهم»

بدون امتیاز 0 رای
17,000 تومان
جلسه سی ام پاسخ گیاهان به محرک ویدئو 21 : 30 خصوصی پاسخ به محیط ویدئو 08 : 24 خصوصی…
5
17,000 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و نهم، «حل تست های فصل هشتم»

بدون امتیاز 0 رای
4,500 تومان
جلسه بیست و نهم حل تست های فصل هشتم ویدئو 02 : 20 خصوصی
1
4,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و هشتم، «از یاخته ی تخم تا گیاه»

بدون امتیاز 0 رای
4,500 تومان
جلسه بیست و هشتم از یاخته ی تخم تا گیاه ویدئو 57 : 23 خصوصی
5
4,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و هفتم، «تولید مثل جنسی»

بدون امتیاز 0 رای
4,500 تومان
جلسه بیست و هفتم تولید مثل جنسی ویدئو 48 : 22 خصوصی
6
4,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و ششم، «تولید مثل غیرجنسی»

بدون امتیاز 0 رای
3,500 تومان
جلسه بیست و ششم تولید مثل غیرجنسی ویدئو 35 : 15 خصوصی
5
3,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و پنجم، «حل تست های فصل هفتم»

بدون امتیاز 0 رای
6,500 تومان
جلسه بیست و پنجم حل تست های فصل هفتم ویدئو 37 : 29 خصوصی
1
6,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و چهارم، «دستگاه تولید مثل در جانوران»

بدون امتیاز 0 رای
3,500 تومان
جلسه بیست و چهارم دستگاه تولید مثل در جانوران ویدئو 22 : 16 خصوصی
5
3,500 تومان

تست و نکته زیست یازدهم، جلسه بیست و سوم، «رشد و نمو جنین»

بدون امتیاز 0 رای
8,500 تومان
جلسه بیست و سوم رشد و نمو جنین ویدئو 17 : 31 خصوصی
6
8,500 تومان