ریاضی دو، فصل ششم، «حد و پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
33,000 تومان
درس اول: فرآینهای حدی تعریف حد ویدئو 41 : 20 پیش نمایش حل تمرین های درس اول (صفحه ی 127)…
10
33,000 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه بیستم، «پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه بیستم پیوستگی (قسمت اول) ویدئو 27 : 42 خصوصی پیوستگی (قسمت دوم) ویدئو 54 : 38 خصوصی
0
17,500 تومان

تست و نکته حسابان یازدهم، جلسه نوزدهم، «حد توابع و حالت ابهام 0/0»

بدون امتیاز 0 رای
28,000 تومان
جلسه نوزدهم حد توابع و حالت ابهام 0/0 (قسمت اول) ویدئو 19 : 32 خصوصی حد توابع و حالت ابهام…
0
28,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه هجدهم، «پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه هجدهم پیوستگی (قسمت اول) ویدئو 07 : 48 خصوصی پیوستگی (قسمت دوم) ویدئو 58 :28 خصوصی
4
16,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه هفدهم، «حد توابع»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه هفدهم حد توابع (قسمت اول) ویدئو 49 : 49 خصوصی حد توابع (قسمت دوم) ویدئو 46 :36 خصوصی
3
18,500 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه شانزدهم، «مفاهیم اولیه ی حد»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه شانزدهم مفاهیم اولیه حد (قسمت اول) ویدئو 08 : 39 خصوصی مفاهیم اولیه حد (قسمت دوم) ویدئو 24 :33…
3
15,500 تومان