50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی روابط بین توان ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی روابط بین توان ها ویدئو 35 : 46 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه 10 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «روابط بین توان ها (3)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم روابط بین توان ها (3) ویدئو 58 : 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه 9 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی نیمسال اول (2) ویدئو 15 : 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه 8 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی نیمسال اول (1) ویدئو 46 : 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه 7 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «روابط بین توان ها (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم روابط بین توان ها (قسمت دوم) ویدئو 07 : 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان