تست و نکته ریاضی دهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 16 : 52 خصوصی حل نمونه سوالات…
10
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه بیست و یکم، «جمع بندی و مرور نکات تستی»

بدون امتیاز 0 رای
23,500 تومان
جلسه بیست و یکم جمع بندی و مرور نکات تستی (قسمت اول) ویدئو 47 : 56 خصوصی جمع بندی و…
10
23,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه بیستم، «تکمیل مباحث آمار و احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه بیستم تکمیل مباحث آمار و احتمال (قسمت اول) ویدئو 33 : 55 خصوصی تکمیل مباحث آمار و احتمال (قسمت…
8
21,000 تومان

ریاضی دهم، فصل هفتم، «آمار و احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
درس اول مقدمه ای بر احتمالات ویدئو 52 : 18 پیش نمایش قوانین احتمال و احتمال متمم ویدئو 15 :…
42
30,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه نوزدهم، «قوانین احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
13,500 تومان
جلسه نوزدهم قوانین احتمال (قسمت اول) ویدئو 46 : 39 خصوصی قوانین احتمال (قسمت دوم) ویدئو 00 : 24 خصوصی
9
13,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه هجدهم، «ترکیب»

بدون امتیاز 0 رای
20,500 تومان
جلسه هجدهم ترکیب (قسمت اول) ویدئو 47 : 45 خصوصی ترکیب (قسمت دوم) ویدئو 47 : 50 خصوصی
8
20,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه هفدهم، «ترتیب»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه هفدهم ترتیب (قسمت اول) ویدئو 08 : 46 خصوصی ترتیب (قسمت دوم) ویدئو 11 : 23 خصوصی
10
15,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه شانزدهم، «اصل جمع و ضرب»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه شانزدهم اصل جمع و ضرب (قسمت اول) ویدئو 59 : 54 خصوصی اصل جمع و ضرب (قسمت دوم) ویدئو…
11
17,500 تومان