20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل پنجم ، «از ماده به انرژی»

گفتار اول (تامین انرژی) ATP رایگان 52 : 11 پیش نمایش گلیکولیز (قند کافت) ویدئو 48 : 15 خصوصی این…

18,400 تومان