تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه دهم، «تجانس»

بدون امتیاز 0 رای
14,000 تومان
جلسه دهم تجانس ویدئو 59 : 04 : 01 خصوصی
2
14,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه نهم، «تبدیلات هندسی؛انتقال و دوران»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه نهم تبدیلات هندسی؛ انتقال و دوران ویدئو 06 : 10 : 01 خصوصی
0
15,000 تومان

تست و نکته هندسه یازدهم، جلسه هشتم، «بازتاب»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه هشتم تبدیلات هندسی و بازتاب ویدئو 25 : 05 : 01 خصوصی
2
14,500 تومان