تست و نکته هندسه دهم، جلسه بیستم، «حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه بیستم حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه ویدئو 36 : 59 خصوصی
6
12,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه نوزدهم، «مرور و جمع بندی نکات»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه نوزدهم مرور و جمع بندی نکات ویدئو 37 : 57 خصوصی
6
12,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه دوازدهم، «چندضلعی ها»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه دوازدهم چند ضلعی ها ویدئو 11 : 24 : 01 خصوصی
8
18,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه یازدهم، «روابط طولی در مثلث قائم الزاویه»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه یازدهم روابط طولی در مثلث قائم الزاویه ویدئو 26 : 25 : 01 خصوصی
7
18,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه دهم، «تشابه 2»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه دهم تشابه ویدئو 25 : 12 : 01 خصوصی
5
15,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه نهم، «تشابه»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه نهم تشابه ویدئو 32 : 21 : 01 خصوصی
5
17,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه هشتم، «تالس»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه هشتم تالس ویدئو 32 : 08 : 01 خصوصی
9
14,500 تومان